English

ARÐGREIÐSLA

 

Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. hefur milligöngu um arðgreiðslu fyrir hlutabréf útgefin hjá verðbréfamiðstöðinni.

 

Lykildagsetningar:

 

Tilkynningardagur (e.announcement date, declaration date)

Ákvörðun stjórnar um greiðslu arðs tilkynnt opinberlega.

 

Arðleysisdagur (e. ex-date)

Fyrsti dagur viðskipta án arðsréttinda.

 

Viðmiðunardagur (e. record date)

Hluthafar skráðir í hluthafaskrá félags í lok viðmiðunardags eiga rétt á arði.

 

Greiðsludagur (e. payment date)

Útgefandi greiðir arð til hluthafa.

 

Dæmi um feril arðgreiðslu á markaði þar sem uppgjör fer fram 2 dögum eftir viðskiptadag (T+2)

 

Arður3

Yfirleitt hefjast viðskipti án arðsréttinda daginn eftir arðsákvörðunardag sem yfirleitt er aðalfundardagur og hefur sú venja skapast á íslenska markaðnum.

Aðilar tilgreindir í hluthafaskrá í lok viðmiðunardags fá greiddan arð.  Hafi utanþingsviðskipti átt sér stað á arðleysisdegi og kaupandi og seljandi hafa komið sér saman um að uppgjör fari fram á viðmiðunardegi, fær kaupandinn greiddan arð þó hann eigi ekki rétt á honum enda sé reglan um arðleysisdag viðskipta í gildi.  Í þeim tilfellum verða hluthafar, eða eftir atvikum vörsluaðilar hluthafa, að sækja réttinn sín á milli (e.dividend claim). 

Samkvæmt íslenskum lögum hvílir skylda á útgefendum að draga fjármagnstekjuskatt af arðgreiðslu og skila í ríkissjóð.  Útgefandi greiðir hluthöfum arð að frádregnum fjármagnstekjuskatti, nema hluthafi sé undanþeginn fjármagnsskatti samkvæmt lögum eða hafi sótt um undanþágu á grundvelli tvísköttunarsamnings.